Sculpture 81

Sculpture 81

CBCCB BIBUI UZUZX XYXVU BCOBB UCCBC YYZYX UXVXU BIBBB IIIIB XZUVX ZUYYX BBUCC BBOOU YXUXU XYZXU BOBBU IBCOC ZZVXV UYYZV OUUBC BBOIB UUZXV ZYYYZ BBBBB BCBBO UVXYY XVZYY IBOBB OOUII YZVVX YXUUY BCBIB OBBCC XVXYX ZZYYV BCBBB IBUCB XYZUV UZUXV BBCBZ YUX