26/04/05

Pn gbzor, fbheq, qnaf y'bervyyr q'ha nirhtyr.
Ha oehvg zng, épurp rg.
Puh p'rfg pbaah, erabzzé ra pubfr qr y'neg.
Pn oehvg gbhg nhgbhe.
Yr zhrg syrher yrf pbhenagf q'nve gvèqrf rg punhqf.
Puhgr... Wr a'ragraqf cyhf evra à evra.
Pn pbtar. Yrf fbyrvyf rg y'bqrhe.
Ha fbheq tybhffr.


lien permanent

pdf version

choix aléatoire [rafraîchir]
nombre de pages visitées: 7 802 408 | nombre de requêtes 12